دستگاه تصفیه آب
مارک C.C.K
6.700.000 قيمت
6.300.000 با تخفيف
سبدخرید +
دستگاه تصفیه آب
سافت واتر
6.700.000 قيمت
6.300.000 با تخفيف
سبدخرید +
سري كامل فيلتر
1-2-3-4-5-6 فیلتر
950.000 قيمت
900.000 با تخفيف
سبدخرید +
فيلتر6ماهه
1-2-3 فیلتر
240.000 قيمت
210.000 با تخفيف
سبدخرید +
فيلتر سري 1ساله
5-6
320.000 قيمت
300.000 با تخفيف
سبدخرید +
فيلتر 2 ساله
ممبران
380.000 قيمت
350.000 با تخفيف
سبدخرید +
فیلتر مرحله 1
جنس الیاف
55.000 قيمت
50.000 با تخفيف
سبدخرید +
فیلتر مرحله2
از کربن
80.000 قيمت
75.000 با تخفيف
سبدخرید +
فیلتر مرحله 3
جنس کربن فشرده
80.000 قيمت
75.000 با تخفيف
سبدخرید +
فیلتر مرحله 5
پست کربن
160.000 قيمت
150.000 با تخفيف
سبدخرید +
فیلتر مرحله 6
معدنی ساز آب
160.000 قيمت
150.000 با تخفيف
سبدخرید +
قطعات دستگاه
انواع قطعات با تخفیف
5% تخفیف
با 10% تخفيف
سبدخرید +
dx